کلک خیال من بهار را بی تو دوست ندارم ، من عشق را بی تو دوست ندارم ، من نفس کشیدن را بی تو دوست ندارم ، من زندگی را بی تو دوست ندارم . آرامگاه من آغوش عاشقانه توست ....... عمریست با خیال تو سر میکنم ♪◦♥♪◦♥♪◦♥♪◦♥ هــرچــی بـاشــی دوســت دارم ... ! ♥◦♪♥◦♪♥◦♪♥◦♪ خالی تر از سکوتم.... آهسته گام بر می دارم و می روم از این شهر خیالی و تو در سطر سطر این کاغذها تا همیشه می مانی . پناهم می دهی امشب ؟ میان آب و گل رقصان ، میان خار و گل خندان در آن آغوش نورانی ، پناهم می دهی امشب ؟ دل و دین در کف یغما و من تنها در این هنگام روحانی ، پناهم می دهی امشب ؟ http://kellkekhial.mihanblog.com 2020-09-25T19:42:40+01:00 text/html 2014-02-10T14:55:32+01:00 kellkekhial.mihanblog.com A R M I N خوشبختی http://kellkekhial.mihanblog.com/post/583 <div style="text-align: center;"><font size="2" color="#666666" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><b>کسانی که زندگی خود را وقف بدست آورن منافع مادی و ثروت کرده اند<br><br>&nbsp;به شما خواهند گفت که احساس خوشبختی را در اموال خود نمی یابند.<br><br>&nbsp;خوشبختی هرگز انعکاس ثروتهای مادی یک شخص نیست،&nbsp;<br><br>بلکه انعکاس ثروتهای معنوی و احساسی او است.<br><br>&nbsp;خوشبختی انعکاس تعداد روابط دوستانه ای است که هر کس می تواند داشته باشد،<br><br>&nbsp;انعکاس تعداد افرادی است که در طول زندگی خود توانسته خوشبخت و هدایت کند،<br><br>&nbsp;و نتیجه قدرشناسی از داشته ها است و نه میزان نارضایتی از نداشته ها.<br><br>&nbsp;قدردان داشته هایتان در زندگی باشید<br><br>&nbsp;و تا می توانید در خوشبختی و هدایت دیگران تلاش کنید<br><br>&nbsp;و زندگیتان را بخاطر آنچه که هم اکنون هست دوست بدارید...</b></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><a style="color: rgb(153, 153, 153); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><img src="http://gallery.avazak.ir/albums/meup14/20/naghashi/33%20naghashi/normal_22%20%283%29.jpg" class="image" alt="برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید" border="0" height="339" width="543" style="max-width: 650px; border: none;"></a><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"></div> text/html 2014-02-10T14:54:13+01:00 kellkekhial.mihanblog.com A R M I N لبخند http://kellkekhial.mihanblog.com/post/582 <div style="text-align: center;"><font size="2" color="#666666" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><b>لبخندی که در چهره ام&nbsp; می بینی معنایش<br><br>این نیست که زندگی ام بی نقص است،<br><br>بلکه قدردان داشته هایم هستم<br><br>و از خدا بخاطر نعمتهایش<br><br>سپاسگذارم</b></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><img src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10001/Photo-Skin_ir-Beauty51.jpg" class="image" alt="" border="0" height="347" width="480" style="max-width: 650px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><font size="2" color="#666666" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><b><br><br>تلخ است ،<br><br>همه فکر کنند سرت شلوغ است ،<br><br>و تنها خودت بدانی چقدر<br><br>&nbsp;تنـــهایی ..</b></font><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;">.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"></div> text/html 2014-02-10T14:52:19+01:00 kellkekhial.mihanblog.com A R M I N دلم هوای خودم را کرده است http://kellkekhial.mihanblog.com/post/581 <div style="text-align: center;"><font color="#666666" size="2" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><b>این روزها<br><br>بیشتر از هر زمانی<br><br>دوست دارم خودم باشم !!<br><br>دیگر نه حرص بدست آوردن را دارم<br><br>و نه هراس از دست دادن را .....<br><br>هرکس مرا میخواهد بخاطر خودم بخواهد<br><br>دلم هوای خودم را کرده است ...<br><br>همین...</b></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><a style="color: rgb(153, 153, 153); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><img src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10172/normal_1%20%287%29~1.png" class="image" alt="برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید" border="0" height="342" width="586" style="max-width: 650px; border: none;"><br></a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"></span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><font color="#666666" size="2" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><b><br><br>آهسته بیا<br><br>چیزی هم ننویس</b>&nbsp;<b><br><br>نظر هم نگذار</b>&nbsp;<b><br><br>همان که بخوانی بس است</b>&nbsp;<b><br><br>من به بی محلی آدمها عادت دارم</b>&nbsp;</font><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><img src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10172/1%20%2820%29.png" class="image" alt="" border="0" height="350" width="469" style="max-width: 650px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><font color="#666666" size="2" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><b><br><br>خدایا<br><br>ماهت رو به اتمام است و گناهانم رو به ازدیاد!!</b>&nbsp;<b><br><br>در این ساعات پایان میهمانی&nbsp;</b><b><br><br>میهمان جامانده‌ات را با غفران و بخششت بنواز</b>&nbsp;</font><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;">....</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"></div> text/html 2014-02-10T14:51:13+01:00 kellkekhial.mihanblog.com A R M I N ادمهای امروز http://kellkekhial.mihanblog.com/post/579 <div style="text-align: center;"><font size="2" color="#666666" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><b>به خودش زحمت نمیدهد یك نفر را كشف كند ،<br><br>زیبایی هایش را بیرون بکشد ،<br><br>تلخی هایش را صبر كند ...<br><br>آدمهای امروز،<br><br>دوستی های&nbsp; كنسروی می خواهند !<br><br>یك كنسرو كه درش را بـاز كنند ؛<br><br>بعد ...یک نفر،<br><br>شیرین و مهربان،<br><br>از تویش بپرد بیرون !<br><br>و هی لبخند بزند<br><br>و بگوید :" حق بـا توست " ...</b></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><a style="color: rgb(153, 153, 153); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><img src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10001/normal_Avazak_ir-Beauty122~0.jpg" class="image" alt="برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید" border="0" height="371" width="561" style="max-width: 650px; border: none;"></a><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><font size="2" color="#666666" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><b><br>خداوندا....<br><br>به دل نگیر اگر گاهی<br><br>زبانم از شکرت باز می ایستد !!...<br><br>تقصیری ندارد...<br><br>قاصر است<br><br>کم می آورد در برابر بزرگی ات...<br><br>لکنت می گیرند واژه هایم در برابرت<br><br>در دلم اما همیشه<br><br>ذکر خیرت جاریست !!....</b></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"></div> text/html 2014-02-10T14:50:16+01:00 kellkekhial.mihanblog.com A R M I N بگو می شنود! http://kellkekhial.mihanblog.com/post/577 <div style="text-align: center;"><font size="2" color="#666666" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><b>چشمهایت را ببند ،<br><br>در دلت با خدا سخن بگو ،<br><br>به همان زبان ساده ی خودت سخن بگو ؛<br><br>هرچه میخواهی بگو ، او میشنود ...<br><br>شاید بخواهی تورا ببخشد ،<br><br>یا آرزویی داری ،<br><br>شاید دعایی برای یک عزیز و یا شکرش ،<br><br>بگو میشنود . . .<br><br>این لحظه ی زیبا را برای خودت تکرار کن ؛<br><br>پرواز دلت را حس خواهی کرد ...</b></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><a style="color: rgb(153, 153, 153); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><img src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10001/normal_Avazak_ir-Beauty120~0.jpg" class="image" alt="برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید" border="0" height="398" width="490" style="max-width: 650px; border: none;"></a><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><font size="2" color="#666666" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><b><br>ناشنوا باش وقتی همه<br><br>از محال بـودن آرزوهایت سخن می گویند...</b></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"></div> text/html 2014-02-10T14:48:52+01:00 kellkekhial.mihanblog.com A R M I N بودن همیشه در فریاد نیست..... http://kellkekhial.mihanblog.com/post/576 <div style="text-align: center;"><font color="#666666" size="2" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><b>باید بازیگر شوم ،<br><br>آرامش را بازی کنم&nbsp;<br><br>باز باید خنده را به زور بر لبهایم بنشانم&nbsp;<br><br>باز باید مواظب اشک هایم باشم<br><br>باز همان تظاهر همیشگی ” خوبم … ”</b></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><a style="color: rgb(153, 153, 153); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><img src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10172/normal_1%20%2839%29~15.jpg" class="image" alt="برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید" border="0" style="max-width: 650px; border: none;"></a><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><font color="#666666" size="2" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><b><br><br><br><br>تنها برخی از آدمها<br><br>باران را احساس می کنند …<br><br>بقیه فقط خیس می شوند&nbsp;</b></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><img src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10172/1%20%282%29~3.png" class="image" alt="" border="0" height="296" width="492" style="max-width: 650px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><font color="#666666" size="2" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><b>گاهی سکوت دوست معجزه می کند و تو می آموزی که بودن همیشه در فریاد نیست</b></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"></div> text/html 2014-02-10T14:47:08+01:00 kellkekhial.mihanblog.com A R M I N شاید دق کرده ام http://kellkekhial.mihanblog.com/post/575 <div style="text-align: center;"><font color="#666666" size="2" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 25px;"><b>روزگاری خواهد رسید...<br><br>همچنان که در آغوش دیگری خفته ای...<br><br>به یاد من...<br><br>ستاره هارا خواهی شمرد تا آرام شوی!<br><br>دلت هوایم را خواهد کرد...<br><br>به یاد خواهی آورد با هم بودن هایمان را...<br><br>به یاد خواهی آورد خنده هایم را...<br><br>به یاد خواهی آورد اشک هایم را...<br><br>مطمئنم در آن لحظه در دلت میگویی: من تو را میخواهم!<br><br><br><br></b></font><span class="activity_time_str" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"></span><div class="activityListRow_maincontent" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><div class="activityListRow_descr"><div class="activityListRow_descr_content"><div class="activityListRow_body clearfix"><div class="activityListRow_userWall_pic clearfix"><img src="http://axgig.com/images/14287080799124437264.jpg" height="355" width="557" style="max-width: 650px;"></div></div></div></div></div><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><div class="activityListRow_userWall_pic clearfix" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><br></div><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><font color="#666666" size="2" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 25px;"><b><br><br><br><br>می خندم!<br><br>دیگر تب هم ندارم<br><br>داغ هم نیستم<br><br>دیگر به یاد تو هم نیستم<br><br>سرد شده ام<br><br>سرد سرد<br><br>نمی دانم<br><br>شاید…<br><br>شاید دق کرده ام!<br><br>کسی چه می داند…<br><br>بی حسم کردی.... نسبت به تمام حس های دنیا...!<br><br><br><br><br><br></b></font><div class="activityListRow_userWall_pic clearfix" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><img src="http://upload.iranvij.ir/images_aban91/53130231913962639845.jpg" height="325" width="535" style="max-width: 650px;"></div><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><span class="activity_time_str" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"></span><div class="activityListRow_maincontent" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><div class="activityListRow_descr"><div class="activityListRow_descr_content"><div class="activityListRow_body clearfix"><div class="activityListRow_userWall_pic clearfix"><br></div></div></div></div></div><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><font color="#666666" size="2" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 25px;"><b><br><br><br><br>گاهی سکوت<br><br>یعنی اما … یعنی اگر …<br><br>یعنی هزار و یک دلیل که “دل” میترسد بلند بگوید …</b></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"></div> text/html 2014-02-10T14:46:17+01:00 kellkekhial.mihanblog.com A R M I N دریا http://kellkekhial.mihanblog.com/post/574 <div style="text-align: center;"><font color="#666666" size="2" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><b>باز هم آمدی تو بر سر راهم<br><br>آی "عشق" میکنی دوباره گمراهم<br><br>دردا; من جوانی را به سر کردم،<br><br>&nbsp;تنها از دیار خود سفرکردم<br><br>دیریست قلب من از عاشقی سیر است<br><br>خسته از صدای زنجیر است<br><br>دریا اولین عشق مرا بردی<br><br>دنیا دم به دم مرا تو آزردی<br><br>دریا سرنوشتم را به یاد آور<br><br>دنیا سر گذشتم را مکن باور<br><br>من غریبی قصه پردازم<br><br>چون غریقی غرق در رازم<br><br>گم شدم در غربت دریا<br><br>بی نشان وبی هم آوازم<br><br><font color="#666666">میروم شبها به ساحل ها تا بیابم خلوت دل را<br><br>روی موج خسته دریا مینویسم اوج غمها را .....</font><br><br><br><br><br><br></b></font><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/176/527321/Darya.jpg" alt="Darya" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" style="max-width: 650px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><font color="#666666" size="2" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><b><br></b></font></div> text/html 2014-02-10T14:45:54+01:00 kellkekhial.mihanblog.com A R M I N این نیز می گذرد http://kellkekhial.mihanblog.com/post/573 <div style="text-align: center;"><font size="2" color="#666666" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 25px;"><b>ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﺣﺎﻟﻮ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻫﯿﭽﯿﻮ ﻧﺪﺍﺭﯼ<br><br>ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺗﯽ<br><br>ﺩﺍﻏﻮﻧﯽ<br><br>ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﯼ<br><br>ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﮑﺸﯽ<br><br>ﺍﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻢ ﺑﯿﺎﺭﯼ<br><br>ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻭﺯﺍﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﻏﻢ ﺧﻮﺭﺩﻧﻮ ﻧﺪﺍﺭﻩ<br><br>ﺍﯾﻨﻮ ﺑﺪﻭﻥ ، ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺰ میگذﺭﺩ....</b></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><span class="postbody" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><span style="font-family: 'Microsoft Sans Serif';"><font size="2"><br><a href="http://www.8pic.ir/images/71258155999794440437.jpg" target="_blank" rel="lightbox" style="color: rgb(153, 153, 153); text-decoration: none;"><img src="http://www.8pic.ir/images/71258155999794440437.jpg" border="0" height="332" width="500" style="max-width: 650px; border: none;"></a></font></span></span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><font size="2" color="#666666" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 25px;"><b><br><br><br><br>گاهی وقتا... یه نفر...باعث می شه که حس کنی...<br><br>چیزی که تو رو روی زمین نگه داشته...<br><br>جاذبه ی زمین نیست...<br></b></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><span class="postbody" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7460132040/shamekh73_3.jpg" target="_blank" rel="lightbox" style="color: rgb(153, 153, 153); text-decoration: none;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7460132040/shamekh73_3.jpg" border="0" height="363" width="544" style="max-width: 650px; border: none;"></a></span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><font size="2" color="#666666" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 25px;"><b>خدایا؛<br><br>بضاعت من به قدری است که نمی دانم<br><br>در حق آشنایان و دوستانم چه دعایی کنم<br><br>اما می دانم که تو از حال آنان آگاهی<br><br>پس بهترین ها را برایشان کرم نما...</b></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"></div> text/html 2014-02-10T14:44:07+01:00 kellkekhial.mihanblog.com A R M I N مال خودت ...... http://kellkekhial.mihanblog.com/post/572 <div style="text-align: center;"><font color="#666666" size="2" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 25px;"><b>بعضى اتفاق هاى خوب<br><br>اونقدر دیر مى افتن&nbsp;<br><br>كه باید رو به آسمون كرد&nbsp;<br><br>و گفت : وقتش گذشت&nbsp;<br><br>مال خودت...!</b></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><span class="postbody" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><div><font color="#7030a0"><span style="font-style: italic;"><br></span></font></div><div><font color="#7030a0"><span style="font-style: italic;"><a href="http://shamekh73.persiangig.com/image/004/shamekh73%20%28181%29.jpg" target="_blank" rel="lightbox" style="color: rgb(153, 153, 153); text-decoration: none;"><img src="http://shamekh73.persiangig.com/image/004/shamekh73%20%28181%29.jpg" border="0" height="600" width="467" style="max-width: 650px; border: none;"></a></span></font></div></span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><font color="#666666" size="2" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 25px;"><b><br>حرف...!<br><br>بعضی حرفا رو<br><br>هر چقدر هم بقیه بگن<br><br>تا خودت تجربه نکنی<br><br>و به غلط کردن نیفتی بـاور نمی کنی ...!</b></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"></div> text/html 2014-02-08T11:32:35+01:00 kellkekhial.mihanblog.com A R M I N می توان دوس داشت http://kellkekhial.mihanblog.com/post/571 <div style="text-align: center;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><font size="2" color="#666666" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><b>چه خوب است که هیچ چیز هرگز<br><br>بی نقص نیست<br><br>همیشه می توان امید داشت<br><br>قفل بسته ی در<br><br>زنگ زده باشد<br><br>طناب دور گردنت<br><br>پوسیده باشد<br><br>و سیاهچاله ی اسارتت<br><br>شکافی داشته باشد برای ورود نور<br><br>یک دنیای ناقص را<br><br>همیشه بیشتر از یک بهشت متعالی<br><br>می توان دوست داشت!</b></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><span class="postbody" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><font color="#BF00FF"><span style="font-style: italic;">&nbsp;</span></font></span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><font size="2" color="#666666" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><b><br>گاهی سر می چرخانم و به گذشته نگاه میکنم<br><br>چقدر خستگی پشت سرم جا مانده …</b></font></div> text/html 2014-02-08T11:31:59+01:00 kellkekhial.mihanblog.com A R M I N زندگی تعداد نفس ها نیست.... http://kellkekhial.mihanblog.com/post/570 <div style="text-align: center;"><font color="#666666" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><b><font size="2">زندگی تعداد نفسها نیست!<br><br>زندگی تعداد لبخندهای<br><br>کسانیست<br><br>که دوستشان داریم</font></b></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><span class="postbody" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><a href="http://saha.zahtab.com/files/2012/11/641380_0EW3tBb6.jpg" target="_blank" rel="lightbox" style="color: rgb(153, 153, 153); text-decoration: none;"><img src="http://saha.zahtab.com/files/2012/11/641380_0EW3tBb6.jpg" border="0" height="374" width="559" style="max-width: 650px; border: none;"></a></span><span class="postbody" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><div align="right"><br></div></span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><font size="2" color="#666666" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 25px;"><b><span class="postbody"><br>صدای ما رو&nbsp;<br><br>از پشت شیشه ی مانیتور می شنوید...&nbsp;<br><br>مانیتوری که الان ، خیلیا پشتش بغض دارن&nbsp;<br><br>مانیتوری که الان ، خیلیا دستشون&nbsp;<br><br>زیر چونشونه&nbsp;<br><br>در ضمن ،&nbsp;<br><br>پشت همین مانیتور هم خیلیا دلشون گرف</span></b></font><font color="#666666" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="2"><b>ته.....</b></font></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"></div> text/html 2014-02-08T11:30:52+01:00 kellkekhial.mihanblog.com A R M I N حس قشنگیه http://kellkekhial.mihanblog.com/post/569 <div style="text-align: center;"><font size="2" color="#666666" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><b>کثیف ترین چاپلوسی<br><br>زمانی است<br><br>که مردی یا زنی به خاطر<br><br>طبیعی ترین نیازش<br><br>به معصومی بگوید<br><br>دوستت دارم</b></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><span class="postbody" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 33.84027862548828px;"><br><a href="http://8pic.ir/images/fn0hu87hnn3c3o50iyzn.jpg" target="_blank" rel="lightbox" style="color: rgb(153, 153, 153); text-decoration: none;"><img src="http://8pic.ir/images/fn0hu87hnn3c3o50iyzn.jpg" border="0" style="max-width: 650px; border: none;"></a><br><br><br><br><br><font size="2" color="#666666"><b><br>چه حس قشنگیه وقتی میشی محرم دل یکی&nbsp;<br><br>یکی که بهش اعتماد داری&nbsp;<br><br>بهت اعتماد داره&nbsp;<br><br>از دلتنگی هاش برات میگه&nbsp;<br><br>از دلتنگی هات براش میگی&nbsp;<br><br>آروم میشه&nbsp;<br><br>آروم میشی&nbsp;<br><br>حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه&nbsp;</b></font></span></div> text/html 2014-02-08T11:30:01+01:00 kellkekhial.mihanblog.com A R M I N نگاهم اما.... http://kellkekhial.mihanblog.com/post/568 <div style="text-align: center;"><font color="#666666" size="2" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 25px;"><b>چند وقتیست هر چه می گردم<br><br>هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم<br><br>نگاهم اما<br><br>گاهی حرف می زند گاهی فریاد می کشد<br><br>و من همیشه به دنبال کسی می گردم<br><br>که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید...<br><br></b></font><span class="postbody" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><div><span style="font-weight: bold;"><a href="http://s3.picofile.com/file/7382464187/shamekh73_blogfa_11112_.jpg" target="_blank" rel="lightbox" style="color: rgb(153, 153, 153); text-decoration: none;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7382464187/shamekh73_blogfa_11112_.jpg" border="0" height="503" width="487" style="max-width: 650px; border: none;"></a></span></div></span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"><font color="#666666" size="2" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 25px;"><b><br><br><br>اسم های مجازی&nbsp;<br><br>تصویر های مجازی<br><br>مشخصات مجازی&nbsp;<br><br>و در بین این همه چیزهای مجازی<br><br>تنها یک چیز حقیقت دارد&nbsp;<br><br>تنهایی من</b></font><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;">...</span></div> text/html 2014-02-08T11:28:48+01:00 kellkekhial.mihanblog.com A R M I N تو را عادلانه در آغوش می کشم http://kellkekhial.mihanblog.com/post/567 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;">یه وقتا دلت طوری تنگ میشه که مغزت کاملا فلج میشه<br><br>بدی هاش یادت میره<br><br>نامردیش یادت میره<br><br>بی محبتی و رفتارسرد و تلخش یادت میره<br><br>وقتی با بیرحمی تنهات گذاشت یادت میره<br><br>فقط میگی خدایا یه دقیقه ببینمش این دل وامونده آروم شه...!<br><br><br><br><br><br><br>تورا نه عاشقانه<br><br>نه عاقلانه<br><br>و نه حتی عاجزانه<br><br>که تو را عادلانه در آغوش میکشم<br><br>عدل مگر نه آن است که هر چیز سر جای خودش باشد؟؟!</b></div>